Privacy- & Cookieverklaring

Met deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.

1. BOEKING

Indien u voor andere personen wenst te boeken, dient u hiervoor door die persoon gemachtigd te zijn.
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wanneer u een reis boekt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:
•  Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
•  Geboortedatum
•  Gegevens over de geboekte reis
•  Bedrijfsnaam en polisnummer van uw reisverzekering (m.i.v. 01.01.2019)
Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

•  Uw gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om u informatie te verschaffen over uw reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoering van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.
•  NAW-gegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
•  Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.
•  Wij verwerken de bedrijfsnaam van uw reisverzekeraar en uw polisnummer ter controle of u beschikt over een reisverzekering, deze is m.i.v. 01.01.2019 verplicht
Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens

•  Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.
•  Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
•  Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen. Met wie delen wij uw gegevens?
•  Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.    


2. REISEVALUATIE

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, uw beoordelingen van de reis, uw andere feedback of informatie die u vermeldt in de reisevaluatie.
Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
•  Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie. Grondslag Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Gegevens in de evaluatie worden tot 2 jaar na de reis bewaard.
Met wie delen wij uw gegevens?
Voor de uitvoering van de evaluatie wordt geen gebruik gemaakt van externe verwerkers.  


3. NIEUWSBRIEF

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam en e-mailadres.  
Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer u zich op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden uw gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan u toe te sturen. Wij vragen uw naam om de aanhef van de nieuwsbrief te kunnen personaliseren.
Grondslag
Bent u nog geen klant dan verwerken wij uw gegevens voor zover u ons toestemming heeft gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent u reeds klant dan versturen wij u een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.  
Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard, totdat u zich afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.  
Met wie delen wij uw gegevens?
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.  

 

4. BROCHURE
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, adres, woonplaats, bij de aanvraag van een hardcopy brochure. Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam en e-mailadres bij de aanvraag van een digitale brochure.  
Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer u een brochure aanvraagt, worden uw gegevens gebruikt om deze aan u toe te sturen.  
Grondslag
Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst nadat u ons verzoekt de brochure toe te zenden.  
Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Uw gegevens worden na verzending verwijderd voor zover die gegevens niet voor andere in deze privacyverklaring genoemde doeleinden rechtmatig gebruikt worden.  
Met wie delen wij uw gegevens?

Voor het versturen van de brochure maken wij gebruik van een extern mailprogramma (digitaal) of een externe drukker (hardcopy).  

 

5. KLACHTEN OVER DE REIS
Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die u vermeldt in de klacht.
Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
•  Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
•  Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken wij eventueel de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.
•  Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.  
Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en eventuele reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.  
Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.  
Met wie delen wij uw gegevens?
Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht doorgegeven aan en besproken met de eventuele reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.  

 

6. BEVEILIGING
Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:
•  toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
•  ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
• inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
•  het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.  

 

7. UW RECHTEN
Uw rechten:
•  U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren.
•  U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover
o   deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
o   de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
•  U heeft het recht op beperking van de verwerking.
•  U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
•  U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken.
•  U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
•  U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.  

 

8. WIJZIGINGEN
Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.  

 

9. VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

 

10. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING
Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. BEDRIJFSNAAM: WijnWandeltochten ADRES: Hollanderstraat 69, 2517 HJ Den Haag EMAIL: info@wijnwandeltochten.nl

 

11. COOKIEBELEID
Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In uw Internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.
Functionele en analytische cookies
Om de website goed te laten functioneren, wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt,  welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie met Google Analytics.
Meer informatie over cookies vindt u op de website van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies  

WijnWandeltochten  » Info » Privacy & Cookies »